RoadMap RWTH Aachen

Bonn / Begleitforschung EnEff:Stadt c/o pro;21 GmbH (2016) [Buchbeitrag]

Der energieeffiziente Universitätscampus: Pilotprojekte der Forschungsinitiative EnEff:Stadt

Authors

Selected Authors

Teichmann, Jens
Brüntjen, Mark-Alexander
Misterek, Franziska
Müller, Dirk
van Treeck, Christoph

Other Authors

Braun, Dirk

Identifier

  • ISBN: 978-3-8167-9631-2
  • REPORT NUMBER: RWTH-2016-06735